Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

JAHODÁRNA Brozany nad Ohří s.r.o
IČ: 06794891
DIČ: CZ06794891
se sídlem: Kolonka 45,Hoštka PSČ 41172
zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 41005/KSUL

kontaktní údaje:
e-mail: velkoobchod@jahodarnabrozany.cz
JAHODÁRNA Brozany nad Ohří s.r.o
Doksany 69
41182 Doksany
telefon: +420 477 477 057 - Po-Pá 8:00-15:00 
web: www.velkoobchod.jahodarnabrozany.cz

(dále jen „prodávající“) 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy prodávajícího a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.velkoobchod.jahodarnabrozany.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH a všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předchozí registraci v internetovém obchodě.
 3. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží, počet kusů (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 • Minimální částka objednávky je 5 000 Kč.
 1. Objednané zboží je zákazníkovi dopraveno, dle zvoleného typu dopravy, při vytváření objednávky. Doprava se účtuje dle platných ceníků smluvních dopravců. Objednávky nad 8 000 Kč mají dopravu zdarma. Individuální doprava je sjednána a naceněna individuálně, a to dle povahy zboží objednávky.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je internetový odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. Jakákoli dodatečná ujednání nebo změny dohodnuté v pozdější fázi, jakož i jakékoli ústní sliby prodávajícího kupujícímu budou závazné okamžiku, kdy je prodávající písemně potvrdí.
 5. Rostliny jsou přírodní produkt a jejich dostupnost závisí na výsledcích sklizně našeho pěstování a pěstování našich dodavatelů. Z těchto důvodů se může stát, že některé rostliny/ cibuloviny nebudou skladem, nebo budou dostupné v jiném množství, než bylo potvrzeno. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, si prodávající vyhrazuje právo na změnu objednávky. V případě možnosti náhrady adekvátním zboží za původní zboží, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, a to nejpozději do 48 hodin od odeslání nabídky. Pokud prodávající neobdrží žádnou zprávu, bude se mít za to, že je ze strany kupujícího nová nabídka akceptována. V případě, že prodávající nemůže nabídnout adekvátní náhradu, si vyhrazuje právo na stornování objednávky, nebo vyjmutí nedostupné položky z objednávky. O těchto změnách bude zákazník informován emailem. Odebrání nedostupných položek není důvod pro odstoupení od smlouvy.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku zasláním e-mailu na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 8. Zákazník je plně odpovědný za použití dodaného zboží a rostlin. Jahodárna Brozany nad Ohří s.r.o. nenese odpovědnost za negativní důsledky neuváženého, nesprávného použití nebo zneužití.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku v případě, že dojde v průběhu od objednávky do dodání zboží ke zjištění, že kupující je v prodlení s předchozími závazky vůči prodávajícímu.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2501904381/2010, vedený u Fio banky,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate,
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu 10 % z celkové ceny uvedené na kupní smlouvě. Záloha je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že nebude záloha uhrazena, kupní smlouva se považuje za neplatnou.
 3. Doplatek kupní smlouvy, tj. 90 % z celkové ceny uvedené na kupní smlouvě, je splatný před odesláním zboží kupujícímu. O odeslání zboží bude kupující informován a to nejpozději 7 dní před odesláním zboží.
 4. Závazek kupujícího uhradit zálohu a doplatek kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 5. Kupující není oprávněn provádět žádné srážky, pozastavení nebo snížení platby a všechny výzvy k vypořádání jsou výslovně vyloučeny. V případě pozdní platby bude prodávající oprávněn účtovat 1,5 % měsíčně penále a také bude oprávněna účtovat právní a mimosoudní náklady vzniklé při vymáhání dlužných částek. Dlužné mimosoudní náklady nebudou nikdy nižší než 15 % vymáhané částky.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. Kupující je povinen převzít objednávku v době, kdy mu je dána k dispozici. Pokud kupující odmítne zboží převzít, prodávající bude oprávněn jej prodat a kupující bude odpovědný za rozdíl v ceně objednávky stejně tak za všechny ostatní náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tím vznikly, včetně nákladů na skladování.
 11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, případně zaplacením úroků, penále případně jiných více nákladů, na bankovní účet prodávajícího. Nejdříve však převzetím zboží.
 13. Prodávající je oprávněn okamžitě převzít dodané zboží zpět, pokud kupující bude jakýmkoliv způsobem v prodlení bez ohledu na plnění platebních povinností. V takovém případě bude kupující povinen prodávajícímu umožnit přístup na pozemky a stavby kupujícího za tímto účelem. Kupující musí zboží s výhradou vlastnictví skladovat odděleně od ostatního zboží, aby bylo možné rozlišit zboží prodávajícího.
 14. Dokud dodané zboží podléhá výhradě vlastnictví, nesmí kupující toto zboží prodat, zatížit nebo zastavit zboží nebo je jinak umístit pod kontrolu třetích stran, jinak než v rámci svých běžných obchodních operací.Kupujícímu však není povoleno prodávat zboží v rámci svých běžných obchodních operací, pokud požádal o pozastavení plateb nebo byl-li na něj prohlášen konkurs.
 15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 16. Vzhledem k povaze prodávaného zboží, tj. živé rostliny, společnost Jahodárna Brozany nad Ohří s.r.o. nenese odpovědnost za žádnou škodu způsobenou pozdní dodávkou kupujícímu, pokud to lze přičíst okolnostem mimo kontrolu a sféra rizika Jahodárny Brozany nad Ohří s.ro., která zahrnuje zpoždění nebo nedodržení dodávek ze strany jejích dodavatelů.
 17. Pokud nebude zásilka vyzvednuta/ převzata ve sjednaném termínu, budeme účtovat poplatek 100 Kč za paletu / CC vozík za den a 1000 Kč týdenní skladovací náklady. Plná částka bude účtována od prvního dne od sjednaného data.

 

 VI. Obaly

 1. Rostliny expedované prodávajícím jsou dodávány v příslušných obalech, adekvátních ke konkrétnímu druhu rostlin. Paletboxy, nástavce paletboxů, palety a přepravky jsou vždy účtovány samostatně. Stejné obaly v nepoškozeném stavu a ve stejném množství lze při dodání zboží vrátit a toto zaznamenat na dodací list nebo daňový doklad. Ve stejné ceně budou vrácené obaly odečteny, dle předchozí nabídky. Tuto výměnu lze uskutečnit pouze po předchozí domluvě.
 2. CC vozíky a jejich příslušenství jsou při dodání evidovány na obalovém listě a musí být vráceny výměnou při dodání rostlin. Pokud odběratel CC vozíky s příslušenstvím nevrátí výměnou při dodání, je povinen vrátit na vlastní náklady dodavateli do tří dnů od dodání. Pokud ani v této lhůtě odběratel CC vozíky s příslušenstvím nevrátí, bude mu počínaje třetím dnem od dodání účtováno nájemné v souladu s ceníkem, který je k dispozici na vyžádání. Tyto náklady budou fakturovány odběrateli ve 14denních intervalech až do vrácení těchto obalů. V případě nevrácení CC vozíků a příslušenství, budou tyto po 60 dnech od dodání vyfakturovány odběrateli též v souladu s ceníkem.
 3. Při složení u odběratele je odběratel povinen potvrdit převzetí obalů dle obalového listu, zapsat na něj počet vrácených obalů a potvrdit svým podpisem, příp. razítkem. Na obaly neuvedené na obalovém listě nebude brán zřetel.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
 3.  Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, dle sjednaného termínu a bez vad.
 4. Podstatné porušení smlouvy a právo odstoupit od smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy kupující provede písemně na e-mail velkoobchod@jahodarnabrozany.cz, vyplněním všech informací k identifikaci objednávky. Přijetí požadavku, o odstoupení od kupní smlouvy, bude potvrzeno potvrzovacím e-mailem. Pokud kupující potvrzovací e-mail neobdrží, je třeba postup opakovat, nebo prodávajícího kontaktovat telefonicky, prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto Obchodních podmínkách.
 6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Také v případě nepříznivé sklizně. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 7 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 
 8. Schopnost prodávajícího realizovat dodávky zboží je také podmíněna obvyklou sklizní a jejím úspěšným zpracováním. Pro případ špatné sklizně, nebo objektivních potíží s jejím zpracováním si prodávající vyhrazuje právo zboží nedodat.  Kupující není v takové situaci oprávněn nárokovat na prodávajícím náhradu škody, takováto skutečnost se považuje za vyšší moc. Nedojde-li k jiné dohodě, smlouva se ohledně dotčeného druhu zboží ruší. Pokud ve smyslu ustanovení tohoto bodu dojde ke zrušení celé smlouvy nebo její části, vrátí prodávající na své náklady kupujícímu od něj obdržené plnění, nebo jeho poměrnou část, a to stejným způsobem, jakým je od něj přijal.
 9. V případě vyšší moci – např v případě neúrody, virů, živelní pohromy, pracovní stávky, požáru, popř. problémy s dovozem a vývozem, nebo v případě jiných okolností, které znemožňují požadovat plnění nebo včasné splnění závazků vyplývajících z této smlouvy, bude prodávající oprávněn provést volbu, bez nutnosti právního zásahu a bez povinnosti zaplatit jakoukoli formu kompenzace, a to při zcela nebo částečném zrušení smlouvy prostřednictvím jediného písemného oznámení v tomto smyslu nebo pozastavení této smlouvy do doby kdy vyšší moci skončí.
 10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

 

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající ručí za pravost a kvalitu dodaných rostlin. Při prokazatelných rozdílech má odběratel právo požadovat výměnu zboží.
 2. Reklamaci dodaného množství, velikosti, druhové pravosti, zjevných vad či případných poškození lze uznat, pokud tyto skutečnosti byly oznámeny prodávajícímu do 2 pracovních dnů od převzetí rostlin.
 3. Pokud se dodávka liší o méně než 10 % do počtu ks, množství a hmotnosti od sjednané dodávky, kupující je povinna dodávku i přes tuto odchylku převzít. Všechny objednávky podléhají podmínkám plodiny. Prodívající dělá maximum, aby objednávky byly vždy odeslány 100% kompletní. Odchylka není důvodem k odstoupení od smlouvy. Příležitostně je prodávající nucen doobjednat zboží nebo upravit ceny, velikosti odrůdy na základě výsledků nebo nedostatku plodin. Prodávající nemůže být zodpovědný za žádné škody, které by mohly nastat v případě, že prodávající není schopen dodat kompletní objednávku.
 4. Pro podání reklamace kupující kontaktuje prodávajícího e-mailem na adrese velkoobchod@jahodarnabrozany.cz, kde kupující vyplní všechny informace k identifikaci objednávky a důvod reklamace, fotografie vad. Přijetí požadavku na reklamaci, bude potvrzeno potvrzovacím e-mailem zpět po přijetí žádosti. Pokud kupující potvrzení neobdrží, je třeba postup opakovat. Pokud to povaha reklamace vyžaduje, je prodávající oprávněn vyžadovat fotodokumentaci.
 5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů od přijetí požadavku. Ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 6. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze. Byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Skrytá poškození ze zimy, která předcházela okamžiku dodání zboží odběrateli, jsou považována za vady jen tehdy, pokud se na zboží projeví do 31.5. roku, v němž bylo zboží dodáno. V případě jejich výskytu je odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, a to bezodkladně poté, kdy takovou skutečnost zjistí, nejpozději však do 31.5. roku, v němž bylo zboží dodáno. Prodávající poté navrhne řešení.
 8. Jestliže bude po uzavření smlouvy, ale ještě před dodáním zboží zřejmé, že koupené rostliny nedosahují zcela nebo vůbec dohodnuté kvality, velikosti, nebo se objeví jiné nedostatky, které nebylo možné v době uzavření kupní smlouvy předvídat, prodávající tuto skutečnost neprodleně přiměřeným způsobem oznámí odběrateli s návrhem řešení, případně nabídne druhovou alternativu.
 9. Odběratel oznámí nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení zprávy od prodávajícího, dle předchozího odstavce, jaké z navržených řešení volí. Pokud prodávající neobdrží žádnou zprávu, bude se mít za to, že je ze strany odběratele akceptován ten návrh, který kupující obdržel.
 10. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace.
 11. V případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení může prodávající po dohodě s kupujícím dodat druhovou alternativu.
 12. Hodnota plnění reklamace je maximálně do výše hodnoty dodávaného zboží.
 13. Reklamace se nevztahuje na poškození rostlin mrazem, na mechanické poškození a na napadení škůdci či chorobami vzniknuvší po dodání nebo výsadbě.
 14. Prodávající nese odpovědnost za veškeré rostliny, které nejsou odolné proti mrazu, pouze do okamžiku jejich převzetí kupujícím.
 15. Prodávající neručí za případné následné škody, které by mohly odběrateli nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti se zbožím nebo jeho používáním a nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jí dodaného zboží, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
 16. U rostlin určených pro výsadbu může být reklamace uznána pouze v případě správného technologického postupu a správné následné údržby. Výsadba se musí provést neprodleně po dodání zboží. U veškeré výsadby musí být provedena dostatečná zálivka bezprostředně po výsadbě i následně. Veškeré prostokořenné rostliny musí být ihned po převzetí odběratelem vyjmuty z přepravních obalů (paletbox, paleta apod.), založeny a dostatečně zality nebo vysázeny a proveden redukční řez nadzemní části, adekvátní řez kořenového systému, výsadba mulčována a provedena dostatečná zálivka. V případě reklamace má prodávající právo požadovat fotodokumentaci či jiné důkazní prostředky o výše uvedeném postupu.
 17. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 18. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 19. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 20. Nároky z vadného plnění nelze uplatnit v případě: poškození v důsledku úmyslného, přičitatelného nebo nedbalého jednání klienta či třetí osoby; nesprávného použití nebo nesprávné údržby; běžného opotřebení; nebo poškození produktu v důsledku nedodržení pokynů k použití.
 21. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 22. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

IX. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 X. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

XI. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

 

 1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 1. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

 

XII. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2022